Korzyści

Korzyści
dla Zamawiających

Korzyści
dla Inżynierów Kontraktu

Korzyści
dla Wykonawców

SKRÓCENIE CZASU ROZLICZANIA ROBÓT

Po wprowadzeniu do systemu FIDman danych o ilości wykonanych robót w danym okresie sprawozdawczym, wszystkie niezbędne dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy: karty obmiaru, zestawienia kart obmiaru, Przejściowe Świadectwo Płatności są gotowe do wygenerowania po zatwierdzeniu danych przez osobę upoważnioną.

ELIMINACJA BŁĘDÓW W ROZLICZENIACH

Korzystanie z jednej bazy danych eliminuje błędy wynikające z niespójności pomiędzy poszczególnymi dokumentami. Z obiegu znikają niezliczone pliki Excel przesyłane pocztą mailową wymagające sprawdzenia. Wprowadzone w systemie FIDman mechanizmy zaokrągleń w formułach pozwalają na uniknięcie nieprawidłowości przy wyliczaniu wartości robót i zobowiązań podatkowych. Dodatkową wartością wynikającą z powyższych korzyści jest ograniczenie czasu traconego wcześniej na poprawianie dokumentów.

STANDARYZACJA DOKUMENTÓW I PROCEDUR

Dokumenty generowane z systemu FIDman dla różnych kontraktów i projektów bazują na tych samych szablonach. Wprowadzone mechanizmy tworzenia list sprawdzających i ich egzekwowanie uszczelniają wewnętrzne procedury rozliczeń oraz wpływają na jakość i kompletność dokumentacji.

AUTOMATYCZNE RAPORTY, PLANY PŁATNOŚCI, HARMONOGRAMY

System automatycznie generuje okresowe raporty o postępie rzeczowo-finansowym.

Użytkownicy mogą definiować jednocześnie wiele dowolnych zestawów wskaźników monitorowania (wskaźniki rzeczowe, środki trwałe). W oparciu o wybrane wskaźniki system generuje harmonogramy nakładów i płatności.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Funkcjonalność związana z przypisywaniem do pozycji rozliczeniowych dowolnych wskaźników pozwala w szybki i precyzyjny sposób przypisać poniesione nakłady do wytworzonych środków trwałych.

fidman_korzysci_przez